top of page

                Biblioteca de materials de bioconstrucció

Aquí et presentem alguns dels materials recomenats en bioconstrucció.

Són materials no tòxics, que contribueixen a millorar l'ambient interior, és a dir, saludables, d'impacte ambiental reduït i que generen pocs o cap residu al final de la seva vida útil ja que poden ser reciclats, reutilitzats o bé poden reintroduir-se al cicle natural. 

Aquest llistat està en procés d'ampliació.

Tots aquests materials els pots veure i tocar a l'exposició que tenim al nostre estudi.

 

 

 

blocs, maons, formigó 

BTC

BTC

BTC: bloc de terra comprimida. Composició: bloc a base de terra, calç i una petita proporció de cànem. Propietats: alta inèrcia tèrmica, regulació de la humitat interior, obert a la difusió del vapor d'aigua. Ús: adequat per a la construcció de murs interiors d'alta inèrcia i murs amb calefacció radiant. També per a murs exteriors degudament protegits.

cannabric

cannabric

Composició: cànem, terra i aglomerants i conglomerants naturals. Propietats: aïllament tèrmic, acústic i alta inèrcia tèrmica. Regula la humitat interior i permet la difusió del vapor d'aigua. Ús: apte per a murs de càrrega interiors i exteriors (protegits adequadament) i divisòries interiors. .

termoarcilla

termoarcilla

Bloc ceràmic alleugerit. Propietats: Aïllament tèrmic superior al dels maons ceràmics tradicionals. Ús: apte per a murs de càrrega i tancament de façanes. .

termoarcilla Eco3

termoarcilla Eco3

Bloc ceràmic alleugerit. Propietats: aïllament tèrmic superior a la termoarcilla convencional. Ús: apte per a murs de càrrega i tancament de façanes sense necessitat d'aïllament adicional. .

formigó de cànem

formigó de cànem

Composició: encenalls de cànem, calç aèrea, additius minerals (naturals, no químics) i aigua. Propietats: lleuger, alt aïllament tèrmic, aïllament acústic, difusió del vapor, higroscopicitat, absorbeix CO2 , inèrcia tèrmica, alcalinitat, resistent al foc. Ús: tancament de façanes, aïllament de murs, cobertes o soleres.

aïllants tèrmics i/o acústics 

fibra de fusta a granel

fibra de fusta a granel

Composició: fibra de fusta. Propietats: aïllament tèrmic permeable a la difusió del vapor d'aigua. Ús: aïllament tèrmic per insuflar en cambres i entramats. .

taulers de fibra de fusta

taulers de fibra de fusta

Composició: fibra de fusta. Propietats: aïllament tèrmic, difusió del vapor d'aigua i capacitat d'acumulació tèrmica. Ús: aïllament tèrmic de cobertes, façanes, forjats, etc. Existeixen varis tipus de panells de diferents densitats i propietats segons l'aplicació. .

SATE de fibres de fusta

SATE de fibres de fusta

Sistema d'Aïllament Tèrmic Exterior amb taulers de fibres de fusta. Composició: tauler de fibres de fusta + malla de PP + arrebossat de morter transpirable. Propietats: aïllament tèrmic i difusió del vapor d'aigua. Impermeabilitat. Ús: aïllament tèrmic per la cara exterior de la façana. Obra nova i rehabilitacions amb millora de l'eficiència energètica.

suro negre

suro negre

Composició: aglomerat de suro sense aditius. Propietats: aïllament tèrmic, absorbent i amortidor acústic. Transpirable. Ús: aïllament tèrmic / acústic en cobertes i façanes. Reducció del soroll d'impacte i la transmissió de vibracions en forjats. .

suro en rotlle

suro en rotlle

Rotlle de suro aglomerat de baixa densitat. Composició: suro natural aglomerat amb coles. Propietats: aïllament acústic, difusió del vapor. Ús: Amortidor del soroll d’impacte sota paviment. .

fibres de cànem

fibres de cànem

Panells de fibres de cànem. Composició: fibres de cànem + fibres de termofusió. Propietats: aïllament tèrmic, difusió del vapor. Ús: aïllament tèrmic en entremats de coberta, façana, envans i falsos sostres. .

feltre de cànem

feltre de cànem

Composició: feltre de cànem i juté. Propietats: aïllament acústic. Reducció de la transmissió del soroll d'impacte en forjats. Transpirable. Ús: sota de paviments flotants: parquets, linòleums, plaques de fibra de guix, etc... .

llana d'ovella en mantell

llana d'ovella en mantell

Mantell o floques de llana d’ovella. Composició: llana d’ovella tractada amb permetrina i/o sals de bòrax. Propietats: aïllament tèrmic i acústic, difusió del vapor. Ús: aïllament tèrmic i acústic en entremats de coberta, façana, envans i falsos sostres. Recomenem prendre mesures de seguretat durant l’aplicació i que l’acabat sigui estanc per evitar el contacte dels productes de tractament amb l’ambient interior.

llana d'ovella en feltre

llana d'ovella en feltre

Llana d’ovella en feltres punxonats o termofixats. Composició: llana d’ovella tractada amb permetrina i/o sals de bòrax. Propietats: aïllament tèrmic, absorbent i amortidor acústic, difusió del vapor d’aigua. Ús: principalment aïllament acústic. Absorció acústica en falsos sostres i amortiguació del soroll d’impacte sota paviment. Desaconsellem el seu ús en contacte amb l’ambient interior per l’ús de productes tòxics en el tractament. .

cel.lulosa

cel.lulosa

Cel.lulosa a granel o en panel flexible. Composició: paper de diari, fibres de poliolifeno, sals de bòrax i àcid bòric. Propietats: aïllament tèrmic i difusió al vapor d'aigua. Ús: aïllament tèrmic insuflat o projectat en entramats (cel.lulosa a granel). Aïllament tèrmic / acústic en façanes, cobertes, envans, falsos sotres... (en panell). .

fibres de cotó reciclat

fibres de cotó reciclat

Fibres de cotó reciclat en mantell o a granel. Composició: fibres de cotó reciclat (85%) + altres fibres tèxtils. Tractament fungicida i retardant del foc. Propietats: aïllament tèrmic i acústic, difusió del vapor. Ús: aïllament tèrmic i acústic en entremats de coberta, façana, envans i falsos sostres. Recomenem prendre mesures de seguretat durant l’aplicació i que l’acabat sigui estanc per evitar el contacte dels productes de tractament amb l’ambient interior.

llana mineral natural

llana mineral natural

Composició: llana mineral natural lliure de formaldehids, fenòlics i acrílics. Propietats: aïllament tèrmic i acústic resistent al foc. Ús: aïllament tèrmic i acústic en tancaments amb alta estabilitat al foc. .

vermiculita exfoliada

vermiculita exfoliada

Composició: silicat d'alumini, magnesi i ferro. Propietats: aïllament tèrmic i amortidor acústic. Incombustible i inert. Ús: aïllament tèrmic / acústic en cobertes i forjats.

construcció seca

fusta laminada

fusta laminada

Biga de fusta laminada Composició: fusta massissa encolada, sense tractament. Propietats: resistència estructural, regulació de la humitat interior, millora l’ambient interior (calidesa, connexió amb la natura), no distorsiona ni amplifica els camps i radiacions electromagnètiques. Ús: estructural, forjats.

fibra de guix i cel.lulosa

fibra de guix i cel.lulosa

Plaques de fibra de guix i cel.lulosa. Composició: guix i fibres de paper reciclat. Sense aditius químics. Propietats: alta resistència a l'impacte i a la humitat. Incombustible i transpirable. Ús: per a la construcció d'envans secs, trasdossats i falsos sotres amb entramat de fusta així com paviments flotants.

placa d'argila

placa d'argila

Composició: argila i malla de juté. Propietats: regulació de la humitat interior, difusió del vapor d'aigua, alta capacitat d'acumulació de calor. Ús: construcció d'envans secs i trasdossats amb entramat de fusta. .

cobertes verdes

extensiva

extensiva

Composició: impermeabilització + làmina antiarrels + manta retenidora + capa drenant + capa filtrant + substrat + plantes. Propietats: aïllament tèrmic i acústic, protecció de la coberta, retenció de l'aigua de pluja, millora del microclima local, reducció de la contaminació, augment de la superficie verda urbana. Ús: obra nova. .

extensiva lleugera

extensiva lleugera

Composició: impermeabilització + làmina antiarrels + capa drenant + substrat lleuger de llana mineral + sedum. Propietats: lleugeresa (es pot instal.lar sobre qualsevol coberta existent), aïllament tèrmic i acústic, protecció de la coberta, retenció de l'aigua de pluja, millora del microclima local, reducció de la contaminació, augment de la superficie verda urbana. Ús: obra nova i rehabilitació.

làmines i malles 

impermeables transpirables

impermeables transpirables

Composició: Polietilè d'alta densitat (HD-PE). Polipropilè (PP) Propietats: làmines impermeables a l'aigua i permeables al pas del vapor (transpirables). Ús: depenent del tipus de làmina: en cobertes inclinades i façanes ventilades. .

impermeables transpirables

impermeables transpirables

Composició: polipropilè (PP) Propietats: làmines impermeables a l'aigua i permeables al pas del vapor (transpirables). Ús: depenent del tipus de làmina: en cobertes inclinades i façanes ventilades. .

reguladora del vapor

reguladora del vapor

Composició: PP i etilenbutilacrilat. Propietats: regula el pas del vapor i la filtració d'aire. Valor Sd 5 (bona capacitat de difusió del vapor). Ús: tancaments de coberta, façana i forjats. .

reguladora del vapor (variable)

reguladora del vapor (variable)

Composició: depenent del tipus de làmina. Poden ser de PP+PE o PE+cartulina+seda de vidre Propietats: regulació variable del pas del vapor d'aigua i alta estanqueitat a l'aire. Sd variable des de 0,25 a 25m en funció de les condicions atmosfèriques. Ús: tancaments de coberta, façana i forjats.

malla de juté

malla de juté

Composió: juté. Propietats: evita la formació de fissures i millora l'adhesió entre el suport i els materials de revestiment (morters, pintures). Ús: s'aplica com a base en revestiments de morter, reparació d'esquerdes, etc...

materials de revestiment

paviment de terracotta

paviment de terracotta

Composició: argila cuita. Propietats: resistent a l'abrasió, regula la humitat interior i té una elevada capacitat d'acumulació de calor. Ús: paviments interiors i exteriors, revestiment de parets. .

ceràmica esmaltada

ceràmica esmaltada

Composició: argila cuita vitrificada Propietats: resistència a l'abrasió, alta capacitat d'acumulació de calor, impermeable. Ús: revestiment de paraments. Indicat per a zones humides. .

morter de calç

morter de calç

Composició: calç aèrea o bé hidràulica, sorra i aigua. Propietats: difusió del vapor d'aigua, higroscopicitat, alta resistència a la humitat i l'ambient exterior, alcalinitat (impedeix el creixement de fongs). Ús: revestiment de paraments interiors i exteriors. Adequat per a ambients humits. .

morter calç + marbre

morter calç + marbre

Composició: calç aèria, pols de marbre, pigment natural i aigua. Propietats: difusió del vapor d'aigua, higroscopicitat, alta resistència a la humitat i l'ambient exterior, alcalinitat (impedeix el creixement de fongs). Ús: revestiment de paraments interiors i exteriors (capa fina d'acabat). Adequat per a ambients humits.

morter cànem + calç

morter cànem + calç

Composició: encenalls de cànem, calç aèrea, additius minerals (naturals, no químics) i aigua. Propietats: aïllament tèrmic, aïllament acústic, difusió del vapor, higroscopicitat, absorbeix CO2 , inèrcia tèrmica, alcalinitat, resistent al foc. Ús: revestiment de paraments interiors. .

morter d'argila

morter d'argila

Composició: argila, sorra i aigua. Propietats: difusió del vapor d'aigua, regulació de la humitat ambiental, absorció de les olors i substàncies contaminants, alta capacitat d'acumulació de calor. Ús: revestiment de paraments interiors no exposats al contacte directe amb l'aigua. .

guix d'Albarracín

guix d'Albarracín

Composició: guix vermell d’Albarracín. Propietats: resistent a la intempèrie (aigua, salinitat, insolació, oscil.lacions tèrmiques, etc.), difusió del vapor, higroscopicitat. Ús: tradicionalment s’ha utilitzat com a revestiment i acabat de façanes, es pot utilitzar també com a revestiment interior I com a paviment (acabat amb oli o ceres). .

pintura d'argila

pintura d'argila

Composició: argila, sorra, pigments minerals, aigua i altres components 100% naturals Propietats: transpirable, inodora, no emet substàncies tòxiques (COV), absorbeix les olors i substàncies contaminants, és antiestàtica. Ús: en paraments interiors que no estiguin en contacte directe amb l'aigua. Damunt d'arrebossats o plaques d'argila. En altres suports consultar la fitxa tècnica del fabricant.

pintura al silicat

pintura al silicat

Composició: pintura natural de pigments minerals (silicats). Lliure de dissolvents i plastificants. Propietats: transpirable, alcalina (evita l'aparició de fongs, etc.), neutralitza les males olors o contaminants de l'aire, inodora i antiestàtica. No produeix emissions. Ús: depenent del tipus poden utilitzar-se per a revestiment de paraments interiors o bé exteriors. No es pot aplicar directament sobre qualsevol tipus de suport (de vegades serà necessària una capa d'imprimació).

pintura a la calç

pintura a la calç

Composició: pintura natural composta per calç, pols i sorra de marbre, aigua i cola natural. Lliure de dissolvents i plastificants. Propietats: transpirable, alcalina (evita l'aparició de fongs, etc.), inodora i antiestàtica. No produeix emissions. Ús: per a revestiment de paraments interiors i exteriors. No es pot aplicar directament sobre qualsevol tipus de suport (de vegades serà necessària una capa d'imprimació).

lames de fusta

lames de fusta

Lames encadellades de fusta. Composició: fusta de pi sense tractar. Propietats: transpirable, antiestàtic, capacitat d'acumulació de calor, mitjanament aïllant tèrmic, càlid al tacte. Ús: revestiment de parets interiors i sostres, falsos sotres amb entramat de fusta. .

cable apantallat

cable apantallat

Cable elèctric blindat o apantallat. Composició: pantalla de cinta d'alumini-polièster i trena de fils de coure. Coberta de poliolefina lliure d'halogens (PVC). Propietats: apantallament dels camps elèctrics, baixa emissió de fums i substàncies tòxiques en cas d'incendi. Ús: en circuits elèctrics d'alta seguretat (llocs d'ús públic) i circuits on es vulguin evitar els camps elèctrics.

instal.lacions

rotang i bambú

rotang i bambú

Mobles de rotang i bambú. Propietats: antiestàtics, càlids al tacte, artesanals, colors naturals. .

llistons de fusta encolats

llistons de fusta encolats

Taulers de llistons de fusta encolats per a mobiliari. Sense tractar. Propietats: antiestàtics, càlids al tacte, colors naturals, percentatge baix en coles. Poden tractar-se amb olis o lasurs naturals sense que perdin les propietats. .

lluminària de rotang

lluminària de rotang

Pantalla de rotang. Propietats: il.luminació directa amb llum càlida, antiestàtica, artesanal, colors naturals. .

cortina de cotó

cortina de cotó

Cortina de cotó de color natural. Propietats: tamitza la radiació solar directa, actua d'absorbent acústic evitant la reverberació, antiestàtica, higroscòpica.

mobiliari i decoració

bottom of page