top of page

         bioconstrucció

 

què és la bioconstrucció?

 

La bioconstrucció o biologia de la construcció és l’estudi interdisciplinari de les relacions entre l’home i el seu entorn edificat, des d’una visió global que situa l’home al centre de l’activitat de construir i habitar.

 

 

Nota: gràfic extret del apunts del màster en Bioconstrucció IBN-IEB

 

quin és l’objectiu de la bioconstrucció?

 

L’objectiu de la bioconstrucció és crear una nova cultura arquitectònica i urbanística sostenible, saludable i assequible econòmicament per a una nova societat post industrial, fonamentada no només en criteris econòmics i tècnics sinó en una nova concepció ecològica i biològica de l’hàbitat i l’entorn humans, entesos com un organisme que funciona en simbiosi i armonia amb el medi natural, sense deteriorar-lo ni sobreexplotar-lo, posant com a centre d’atenció el respecte a la persona i a la natura.

 

principis de la bioconstrucció

 

Segons l’ “Institut für Baubiologie + Ökologie” (IBN), existeixen 25 regles fonamentals que defineixen el concepte de bioconstrucció. Aquestes les podem resumir en 6 principis bàsics:

- Urbanisme i habitatges dignes, descentralitzats, en relació amb la natura i allunyats de fonts d’emissions contaminants, sorolls i pertorbacions naturals i artificials.

- Creació d’espais interiors armònics, de dimensions i proporcions adequades al seu ús, afavorint les condicions naturals de llum i color.

- Utilització de materials naturals innocus per a la salut, de procedència regional i que no contribueixin al deteriorament i la sobreexplotació del medi natural.

- Condicions interiors de temperatura, humitat i ventilació adequades. Proporció equilibrada d’aïllament tèrmic i acumulació de calor. Calefacció per calor radiant.

- Creació d’un ambient interior saludable i lliure de camps electromagnètics, radiacions perjudicials, fongs, bacteris i al·lèrgens.

- Minimització del consum d’energia i aprofitament màxim de les energies i recursos renovables.

bottom of page